fajr
02:39
shuruk
04:35
dhuhr
13:22
'asr
17:54
maghrib
22:08
isha
23:54

salah.dk

tider for bøn:

29/06-17
odense

'asr for hanafi:

19:09