fajr
05:36
shuruk
07:17
dhuhr
12:32
'asr
15:07
maghrib
17:46
isha
19:20

salah.dk

tider for bøn:

25/02-17
odense

'asr for hanafi:

15:47